TEŞKİLAT YAPISI:
04.10.2012 tarih ve 161 sayılı Belediye Meclis Kararı gereğince kurulan Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışmaktadır. Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde,
-Satınalma Birimi
-İhale Birimi
-Makine İkmal Bakım ve Onarım Birimi -Elektrik Etüt İşleri Birimi bulunmaktadır.


ÇALIŞMA ALANLARI:
SATINALMA BİRİMİ

 • Belediyemizin ihtiyacı olan malı satın alma, eksilenleri tamamlama, üretim ve sigorta işlemlerinin bir düzen içerisinde belediye yasası, ihale yasası ve ilgili yasa tüzük, yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak.
 • Niteliklerine uygun olarak satın alınan malın ambara teslimine kadarki süre içinde koruyup, muhafaza etmek.
 • Birimlerden talep edilen ihtiyaç maddelerinin niteliklerini isteyen daireden, marka özellik, yerli yabancı, fonksiyonel uygunluk, dayanıklılık gibi teknik şartları(şartnameyi) talep ekinde istemek.
 • Alınacak malzemelerin önce Bandırma piyasasından sağlanması asıl olup, bulunmadığı takdirde, tek satış belgesi almak kaydıyla, o satıcıdan almak.
 • Satın alınan malın, şartnameye uygunluğunu saptamak için teslim alma komisyonu toplamak, olumlu rapora dayalı teslim almak.
 • Muayene kabul komisyonu, talep edilen daire müdürü, satınalma amiri ve taşınır kayıt kontrol yetkilisinden oluşur. Teknik şartnameli işlerde de, işle ilgili uzman personel talep edilebilir.
 • Satın alınan malı, tesellüm komisyonu olumlu raporuna dayanarak derhal teslim almak, ödenmesi için bu raporu ve ayniyat makbuzunu, ödeme evraklarını hazırlayarak derhal Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek, Müdürlükle işbirliği içinde çalışmak.
 • Ayniyatların kısa sürede kesilmesi için ilgili birime malın teslimini yapmak.
 • Kanun, Tüzük, Yönetmelik veya toplu sözleşme hükümleri gereğince çalışanlara (işçi veya memur) verilecek her türlü gereksinim maddesini, İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlü- ğü’nün talebi üzerine, zamanında alımını yapmak.
 • Kredili alımları, limitler dahilinde usulüne uygun olarak yapmak ve acil alım ihtiyaçlarını karşılamak.
 • Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarında sigortalanması uygun görülenleri sigorta yaptırmak, malın ait olduğu dairesine sigorta dosyasından bir örnek ekleyerek, sigorta işlemini bildirmek, sigortaya ilişkin çıkacak sorunlarda gerekli tahkikatı yaparak sonuçlandırmak.