A-)TEŞKİLAT YAPISI:
Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Başkanlığına bağlı bir birimdir.
Mali Hizmetler Müdürlüğü, giderler ve gelirler bölümü olarak iki ana kola ayrılmış olup, giderler bölümü Muhasebe Biriminden oluşmaktadır.


B-) ÇALIŞMA ALANLARI:
Mali Hizmetler Müdürlüğü yasalar ve mevzuat çerçevesinde Belediyeye bağlı birimlerin bütün harcamalarını Devlet Harcama Belgeleri Yönetmenliği’ne uygun olarak düzenlenmesini, Bütçe ödenekleri içerisinde tahakkuklaştırarak ödemeleri yapmakla yükümlüdür.

 • İdarenin stratejik planlarına uygun olarak izleyen iki yılın Bütçe tahminlerini hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 • Bütçe tertip ve ödeneklerine uygun olarak yapılan harcamaların ödemelerini gerçekleştirmek,
 • Belediye gelirlerinin Bütçe kayıtlarına uygun olarak tarh ve tahsilini düzenlemek,
 • Belediyenin Kanun, Yönetmelik, Tüzük ve Meclis Encümen kararlarına göre tespit edilen tüm gelirlerini toplamak ve aynı mevzuat çerçevesinde giderleri ödemek,
 • Belediyenin gelir ve gider bütçesini hazırlamak,
 • Belediyenin her türlü gelirine ait tarifelerini hazırlamak ve Belediye meclisine sunmak,
 • Tahakkuk etmiş ve verile emri düzenlenmiş ödemelerin yapılmasını temin etmek,
 • Dairelerin çalışması ile ilgili bütün defter, makbuz, basılı kağıt, çek vb. malzemeleri zamanında temin edip, muhafaza altına almak,
 • Personele ait tüm gelir vergisi, sigorta birimi, emekli sandığı kesenekleri ve diğer emanetlerinin zamanında yatırılması,
 • Şehrimizdeki asker ailelerinden muhtaç olanlara, 4109 sayılı yasa gereği tahkikat evraklarının hazırlanarak komisyona sunulması, Komisyon kararlarını encümene sunarak, masraf tahakkuk ve ödemelerinin yapılması.
 • Muhasebe ile İlgili bütün yazışmaların yapılması, defterlerinin tutulması ve kıymetli evrakların teftiş süreleri içerisinde muhafazasının yapılması.
 • Bu yönetmeliğin diğer maddelerinde belirtilmiş olan bölümlere ait görevlerin zamanında uygun yapılmasını sağlamak,
 • Bütçe kesin hesabını hazırlayarak Sayıştay’a yönetim dönemi hesabını vermek.