A-) TEŞKİLAT YAPISI

Müdürlüğümüz Belediye Başkanlığına bağlı olarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve aynı Kanunun 51 nci maddesi ile 11/04/2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği çerçevesinde, aşağıda maddeler halinde sıralanmış birim ve servisleri vasıtası ile mer’i mevzuat gereği verilen yetki ve sorumluluk dâhilindeki iş ve işlemleri yapar.

Belediye Zabıtası olarak; İlçemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup, bu amaçla, Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla, bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen idari ceza ve diğer yaptırımları uygular.


B-) GÖREVLERİMİZ

Beldenin düzeni ve esenliği ile İlgili görevlerimiz:
a) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
b) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek.
c) Kanunların Belediyelere görev olarak verdiği takip, kont-rol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
d) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı yapılacak tahsilâtlarda yardımcı olmak.
e) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

İmar ile ilgili görevlerimiz:

a) 3194 sayılı İmar Kanunu ile İlgili imar yönetmeliklerine göre Belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

b) 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaş-maya meydan vermemek izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

Sağlık ile ilgili görevlerimiz:

a) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
b) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15. maddesinin 1. fıkrasının (I) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

c) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin cadde ve sokaklara atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini, çevrenin kirlenmesini önlemek.

d) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağ-lık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

e) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.

Trafik ile ilgili görevlerimiz:

a) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerin-den Belediye Başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek.
b) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
c) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.

Diğer görevlerimiz:

a) Olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

b) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmetler kurumlarına bildirmek.

c) İnşaat Faaliyetlerini takip etmek.

d) Kaloriferli binaların yakıt, kazan daireleri vs. takip etmek.