ANASAYFA

Kişisel Verilerin Korunması

Loading...

Perşembe

parçalı az bulutlu

29℃

Cuma

parçalı bulutlu

26℃

Cumartesi

açık

18℃

Pazar

açık

20℃

Pazartesi

açık

21℃

HAVA DURUMU

29℃

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun ("KVKK") ve ilgili tüm düzenleme, karar ile ilgili olarak Bandırma Belediyesi ‘nin ("Kurum") faaliyet alanı çerçevesindeki hizmetlerini sunarken işlenen, ziyaretçilerimizin, hizmet alıcılarının, Hizmet sağlayıcılarının kişisel verilerine ilişkin politikamızı içermektedir.

 

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası;

Bandırma Belediyesi’ nin ne tür kişisel veriler işlediğini, işlediği kişisel verilerin işleme amacını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,

Bandırma Belediyesi’ nin işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Bandırma Belediyesi, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel verileri aşağıda belirten amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir.• Yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi,• Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden yurttaşların kimlik bilgilerinin teyit edilmesi ve iletişim için gerekli adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,• Elektronik (İnternet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlenmesi,• Bandırma Belediyesi’ nin faaliyet ve hizmetleri ile ilgili şikâyet ve önerilerini değerlendirilmesi,• Bandırma Belediyesi tarafından kullanılan İnternet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması,• İlgili mevzuatlara aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,• Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,• Talep ve soruların cevaplanması,• Bandırma Belediyesi insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,• İş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi,• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bandurma Belediyesi meşru menfaatlerinin korunması.

 

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması Bandırma Belediyesi için önemli bir konudur. Bandırma Belediyesi, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

 

Bandırma Belediyesi kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli her teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermektedir. Bandırma Belediyesi’ nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Bandırma Belediyesi bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız;

Bandırma Belediyesi ' ne Dilekçe ile başvurabilir, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki taleplerde bulunabilirsiniz;

 

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

 

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

 

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

ç) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 

d) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme

 

e) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

 

f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Kişisel verilerinizle ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman, Dilekçeyi bandirmabelediyesi@hs03.kep.tr adresine mail atarak ya da Dilekçeyi merkez adresimize ileterek bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

Kişisel Veri Saklama Süresi

Bandırma Belediyesi tarafından işlenen kişisel veriler mevzuatta öngörülen süreler ve verinin işlenme amacı için gerekli olan süre boyunca saklanmaktadır. Söz konusu verilerin saklanması için yasal bir süre belirlenmemiş ise Bandırma Belediyesi iş süreçleri ve hukuki ve ticari teamüller göz önünde bulundurularak bir süre belirlenmektedir.

Söz konusu süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Bandırma Belediyesi tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimleştirilmesi

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası' nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK madde 7/f.1'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu madde 138'e göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilebilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman silme ve vermiş olduğunuz onayı geri alma hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası'nda Yapılacak Değişiklikler

Bandırma Belediyesi, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası' nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası' nın Site' ye konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.